طبیعت اولین مادر بشر است! گرایش به طبیعت در انسان‌ها به دوران بدویت ما بازمی‌گردد درست همان ابتدای پیدایش که در آغوش طبیعت می‌زیستیم. از گذشته‌های دور انسان به طبعیت و هم‌زیستی با آن تمایل احساسی دارد و امروزه به دلیل زندگی مدرن از این همی‌زیستی نزدیک به دور افتاده است.

طبیعت اولین مادر بشر است! گرایش به طبیعت در انسان‌ها به دوران بدویت ما بازمی‌گردد درست همان ابتدای پیدایش که در آغوش طبیعت می‌زیستیم. از گذشته‌های دور انسان به طبعیت و هم‌زیستی با آن تمایل احساسی دارد و امروزه به دلیل زندگی مدرن از این همی‌زیستی نزدیک به دور افتاده است.